Nawigacja

Nawigacja

  EGZAMIN GIMNAZJALNY

  Terminarz:

  Egzamin gimnazjalny

  10 kwietnia 2019 r. - część humanistyczna
  godz. 9.00 historia i wos (60 min.)
  godz. 11.00 j. polski (90 min.)

   

  11 kwietnia 2019 r. - część matematyczno-przyrodnicza 
  godz. 9.00 przyroda (60 min)
  godz. 11.00 matematyka (90 min.)

   

  12 kwietnia 2019 r. - język obcy nowożytny
  godz. 9.00 poziom podstawowy (60 min.)
  godz. 11.00 poziom rozszerzony (60 min.)


  Termin ogłoszenia wyników

  14 czerwca 2019 r.

  Termin wydania zaświadczeń


  21 czerwca 2019 r.
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Uczestniczenie w egzaminie gimnazjalnym jest warunkiem ukończenia szkoły. 

  Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać wydłużony nie więcej niż o:

  20 minut - z historii i wiedzy o społeczeństwie, z przedmiotów przyrodniczych, z języka obcego na poziomie podstawowym
  45 minut - z języka polskiego, z matematyki
  30 minut - z języka obcego na poziomie rozszerzonym

  Przypadki, w których uczniowi przerywa i unieważnia się egzamin lub jego część:
  a)  Stwierdzenie niesamodzielności rozwiązywania zadań przez ucznia (tzw. ściąganie).
  b)  Wniesienie do sali egzaminacyjnej lub korzystanie z urządzenia telekomunikacyjnego.
  c)  Zakłócanie przez zdającego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę innym.

  Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o egzaminie gimnazjalnym:

  INFORMACJA o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

  KOMUNIKAT o dostosowaniach

  KOMUNIKAT o przyborach