Nawigacja

Nawigacja

  EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

  Terminarz:

  Egzamin ósmoklasisty

  15 kwietnia 2019 r. - Język polski
  godz. 9.00  (120 min.)

   

  16 kwietnia 2019 r. - Matematyka 
  godz. 9.00  (100 min.)

   

  17 kwietnia 2019 r. - Język obcy nowożytny
  godz. 9.00  (90 min.)

   

  Termin ogłoszenia wyników

   

  14 czerwca 2019 r.

  Termin wydania zaświadczeń


  21 czerwca 2019 r.
   

   

   

   

   

   

   

   

  Uczestniczenie w egzaminie ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły. 

  Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać wydłużony nie więcej niż o:

  60 minut - z języka polskiego
  50 minut - z matematyki
  45 minut - z języka obcego

  Przypadki, w których uczniowi przerywa i unieważnia się egzamin lub jego część:
  a)  Stwierdzenie niesamodzielności rozwiązywania zadań przez ucznia (tzw. ściąganie).
  b)  Wniesienie do sali egzaminacyjnej lub korzystanie z urządzenia telekomunikacyjnego.
  c)  Zakłócanie przez zdającego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę innym.

  Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty:

  INFORMACJA o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

  KOMUNIKAT o dostosowaniach

  KOMUNIKAT o przyborach